Disclaimer
Tourindestad.nl heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Tourindestad.nl en partners kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Tourindestad.nl niet instaan.
Tourindestad.nl verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Tourindestad.nl worden onderhouden. Tourindestad.nl en partners zijn om geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tourindestad.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Tourindestad.nl. Zonder schriftelijke toestemming van Tourindestad.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.